De nummer 1 voor hotelvouchers
Herroeping & herroepingsformulier

Herroeping & herroepingsformulier

Herroeping en herroepingsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument
iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn
 handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

Herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De
herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet
 de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht
uit te oefenen, moet u ons (Animod GmbH, Bayenthalgürtel 4, 50968 Keulen, tel.: +49221 93374100,
 fax: +49221 93374374, e-mail: info@animod.de) door middel van een duidelijke
verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om
 dit contract te herroepen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld ons 
herroepingsformulier
 gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingsstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u
de kennisgeving van de uitoefening van herroeping vóór het einde van de herroepingsstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen
, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien
uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste
standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag
waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke
transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in
geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen
terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt
 geleverd dat u de producten hebt teruggezonden naar, naargelang welk tijdstip eerder
 valt. U dient de producten onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de
 dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te
overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen
 verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten. U hoeft alleen te betalen voor
eventuele waardevermindering van de producten als deze waardevermindering
 te wijten is aan behandeling van de producten die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken
 en werking van de producten.

Uitsluiting van herroeping

Het recht van herroeping is niet van toepassing op contracten voor de levering
 van vouchers die betrekking hebben op de verstrekking van diensten op het gebied van accommodatie
voor andere dan residentiële doeleinden, indien het contract, overeenkomstig de inhoud van de voucher, voorziet in een
 specifieke datum of periode voor de verstrekking of indien de voucher reeds is gebruikt of ingewisseld voor de
reservering van een dag van aankomst in het hotel.